In Network, Technology

ทำไมต้อง 802.11ax หรือ Wi-Fi 6

Sunday, 15 March 2020 Be first to comment

G35 - ทำไมต้อง 802.11ax หรือ Wi-Fi 6

     จุดเด่นของเทคโนโลยีนี้ที่สำคัญ คือการบริการจัดการความหนาแน่นอนของลูกค้าและเรื่องของเวลา ในการรับส่งข้อมูลอินเทอร์เน็ตพร้อมๆ กันอย่างไม่เคยมีมาก่อน เช่น การใช้งาน Wi-Fi ที่สนามกีฬาหรือหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งตัว Wi-Fi จะแยกส่วนต่างๆไปในทิศทางเดียวกัน

Continue Reading

by JTP

Share
brain 300x300 - นิสัยที่ทำให้สมองพัง

In Brain, People

นิสัยที่ทำให้สมองพัง

Friday, 13 March 2020 Be first to comment

สมองของมนุษย์ทำหน้าที่ต่างๆมากมายทั้งคิด วิเคราะห์แยกแย่ะสั่งการๆเคลือนไหวของ อวัยวะต่างๆและนอกจากนั้นยังควบคุมอารมณ์ ความจำ และพฤติกรรมต่างๆอีกด้วย ทั้งที่สมองของเราสำคัญขนาดนี้ ยังมีพฤติกรรมบางอย่างของเรา ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายและสมองของเราอย่างเช่น

Continue Reading

392584 6432 2 300x300 - วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน

In Article, Mind, People

วิธีการอ่านและวิเคราะห์จิตใจคน

Thursday, 12 March 2020 Be first to comment

   ในสังคมปัจจุบันไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะภาพใดหรือประกอบอาชีพใด ต่างต้องมีการติดต่อสื่อสารพบปะพูดคุย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้น และหัวใจที่ทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงาน ,ในด้านครอบครัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ก็คือ “การรู้เท่าทันความคิดของผู้อื่น “

Continue Reading

In Mobile

เปิดตัว Samsung Galaxy Note 10 Series พร้อมราคาจำหน่ายในไทย

Thursday, 8 August 2019 Be first to comment

ซัมซุงเปิดตัว Galaxy Note 10 โดยแบ่งเป็นสองขนาด Note 10 และ Note 10+ เป็นครั้งแรก จับตลาดผู้ที่ต้องการโทรศัพท์ปากกาแต่ไม่ชอบที่ Note รุ่นเดิมๆ มีขนาดใหญ่เกินไป

Continue Reading

เก็บเรื่องราวดีๆ ที่มีคุณค่า  เก็บถ้อยคำวาจา บทความนานา

เก็บไว้ดู ไว้อ่าน ในภายภาคหน้า  สิ่งที่ตรึงตรา ตรึงใจ ไม่รู้ลืม

. . . ก็แค่นั้น . . . เอง